Omet al contingut

DIGIREG

DIGIREG


Instal·lació del punt de monitoratge en vinya

Figura 1. DataLogger instal·lat a la finca.

Els 2 punts de monitoratge en el cultiu de la vinya han estat ubicats en parcel·les diferents però adjacents una amb l’altra. La seva ubicació s’ha determinat d’acord amb criteris de vigor i en funció de la variabilitat del sòl, amb l’objectiu d’ajustar les dades al màxim a la realitat dins la finca. La parcel·la objecte d’estudi se situa al terme de Raïmat i és de la varietat Ull de Llebre.

Descripción de la primera imagen

Figura 2. Imatges de la finca i del punt de monitoratge.

L’esquema a continuació mostra les principals característiques tècniques de la parcel·la, així com el marc de plantació, distància entre emissors, etc. El sistema de reg compta doble línia i aplica PRD. La tècnica parcial root deficit o PRD, utilitza trams de canonada cega disposada alternament entre les dues línies de reg, alterant així la resposta fisiològica de la planta a l’aigua d’acord a diversos criteris agronòmics. La separació entre emissors és de 0,6 m. 

Figura 3. Esquema de la parcel·la.

En el cas de la vinya s’instal·len 2 comptadors d’aigua, un per cada línia de reg. Se selecciona un punt representatiu de la parcel·la objecte d’estudi i s’instal·len 2 sensors d’humitat pròxims al cep i situats entre dos emissors, a sota de la línia de reg. Posteriorment, s’instal·laran 2 sensors tipus FloraPulse, un per cada arbre. Pel que el punt de monitoratge comptarà amb:

  • 2 comptadors d’aigua
  • 2 sensors d’humitat 
  • 2 sensors FloraPulse

Figura 4. Esquema d’instal·lació de les sondes d’humitat, FloraPulse i comptador d’aigua.

En les imatges a continuació, es pot observar en quins punts s’ha realitzat la instal·lació de les sondes d’humitat. En la segona i tercera imatge es poden observar els sensors d’humitat corresponents a cadascun dels forats de la primera. La instal·lació dels sensors pròxima a l’arbre (es poden observar les arrels en les imatges), permet quantificar el contingut d’aigua en el sòl, el bulb humit i estimar el consum d’aigua del cep.

Descripción de la primera imagen

Figura 5. imatges d’instal·lació de les sondes d’humitat en el sòl.

A més, s’extreu una mostra de sòl inalterada per analitzar posteriorment amb l’HYPROP i poder determinar la corba de retenció d’aigua i la seva conductivitat hidràulica. Aquests paràmetres seran útils per ajustar les prescripcions de reg obtingudes mitjançant la plataforma IrriDesk d’acord amb les característiques del sòl en concret. 

Figura 6. Extracció de mostra de sòl inalterada.

El procediment per a obtenir la mostra de sòl inalterada, segueix la mateixa metodologia mencionada anteriorment en els altres punts de monitoratge.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *