Omet al contingut

DIGIREG

DIGIREG
PROJECTE

DIGIREG respon a la necessitat de capacitar els regants per adoptar pràctiques de reg eficient que assegurin la seva sostenibilitat econòmica i ambiental. Entre octubre de 2023 i octubre de 2024, DIGIREG farà el seguiment de 5 casos d’estudi en què s’aplicarà una combinació de tecnologies de suport al reg. L’activitat posarà èmfasi en la gestió agronòmica del reg, usant solucions tecnològiques que  alliberin els regants dels tecnicismes i les tasques rutinàries implicades en el circuit de dades i centrant la seva atenció en les particularitats i decisions tàctiques, a nivell d’usuari, pròpies de la gestió de cada explotació.  

Objectiu principal

capacitar els regants per dur a terme un reg eficient i agronòmicament productiu mitjançant l’adopció de tecnologies digitals innovadores 

Objectius concretsMostrar amb casos pràctics que la gestió eficient del reg usant eines digitals és fàcil, efectiva i aplicable a un ampli repertori de casuístiques de reg 

Les demostracions de DIGIREG cobreixen els diferents aspectes a considerar en la posada en pràctica del reg amb suport digital, responent a preguntes com ara:  

 • què ens convé mesurar a camp i com ho podem abordar 
 • què fa una parcel·la diferent de les altres 
 • quines estratègies de reg podem considerar 
 • com podem tenir una visió de conjunt de tota la campanya de reg 
 • quines decisions prenem per optimitzar el reg i en què ens basem 
 • i finalment, com reajustem els programes de reg al llarg de la campanya.                                                                                       

El seguiment de 5 casos d’estudi molt diferents (vinya, pistatxer, presseguer, ametller i horta) ens permet veure un ampli repertori de possibilitats. D’una banda, aquest repertori de casuístiques pot oferir experiències concretes pels interessats en cadascun d’aquests conreus. D’altra banda, també permet il·lustrar de manera més clara les potencialitats i la manera de treballar amb les diferents tecnologies, indistintament de quin sigui el conreu d’interès per cada regant. Reduir l’escletxa digital en la gestió del reg, apropant els regants a tecnologies i eines innovadores que ja tenen a l’abast. 

DIGIREG ofereix un recorregut complert des de la presa de dades fins a la modificació dels programes de reg amb una doble intenció: 

 1. Trencar les barreres d’entrada per tal d’iniciar en el món d’eines digitals de suport al reg a regants sense experiència prèvia en el tema. 
 2. Donar una visió complerta dels darrers avenços, per facilitar que regants i tècnics amb experiència prèvia hi puguin aprofundir. 

 

Algunes tecnologies que s’usaran en aquesta activitat demostrativa són: 

 • Ús de dades meteorològiques per planificar i programar el reg 
 • Sensorització del sòl i de les plantes per supervisar si el reg s’adequa a la demanda 
 • Seguiment del desenvolupament dels cultius per teledetecció i a peu de camp (mòbils, GoPro, etc.) 
 • Simulació del balanç hídric al llarg d’una campanya de reg 
 • Optimització de les programacions dels capçals de reg Avançar en la digitalització del reg, per assegurar-ne la sostenibilitat i productivitat amb un esforç de dedicació compatible amb les possibilitats de les explotacions. 

Aquest objectiu s’adreça a promoure l’ús de les tecnologies que els regants tenen a l’abast, reduint-ne les barreres de complexitat tecnològica així com contenint-ne la dedicació necessària a un nivell assumible per les explotacions. 

 • Plataforma d’adquisició de dades, que recull les mesures pels sensors i les puja al núvol. 
 • Plataforma de gestió dels programadors de reg instal·lats a camp. 
 • Sistema de prescripció del reg, que connecta les dues plataformes anteriors i li dona sentit agronòmic a aquest circuit de dades. 

 

Els regants poden trobar diverses combinacions disponibles comercialment per digitalitzar la seva gestió del reg. Per la realització de l’activitat demostrativa s’usarà el sistema de prescripció IrriDesk (www.irridesk.com ), desenvolupat i gestionat per l’IRTA, combinat amb plataformes comercials per a l’adquisició de dades i la gestió dels programadors de reg. L’experiència compartida en aquesta activitat demostrativa podrà ser traslladable a altres combinacions, quan els regants que segueixin aquestes demostracions ho vulguin implementar en les seves explotacions

Aspectes innovadors que aporta DIGIREG

1.- Gestió del reg amb una eina digital que cobreix tot el circuit des de la presa de dades fins a l’actualització dels programes de reg en els dispositius. 

2.- Inclusió de tecnologies innovadores dins de l’eina, integrades en el circuit de dades. Concretament integra l’ús de sensors d’humitat del sòl i de la teledetecció per afinar les programacions de reg de precisió. 

3.-Suport a múltiples estratègies de reg, incloent el reg de suport per a gestió de dotacions limitades i el reg intel·ligent adreçat a qualitat del fruit, control de vigor i petjada ambiental. Les eines habituals fins ara es limiten a mantenir el cultiu en una zona de confort preestablerta de manera generalista. 

4.-L’ús de bessons digitals de les parcel·les regades és una tecnologia disruptiva que facilita i potencia les innovacions anteriors. Serveix com a paradigma per a l’assimilació de dades observades i presa de decisions de reg automatitzada i basada en dades