Omet al contingut

DIGIREG

DIGIREG


Inici i planificació de la campanya de reg

Texto Justificado con Fuente, Tamaño y Color Específicos

Un cop integrada tota la informació que caracteritza el bessó digital a IrriDesk, es procedeix a la planificació de la campanya de reg.

A partir de la informació proporcionada corresponent a les característiques i dimensions del cultiu, es realitza una previsió del desenvolupament vegetatiu, que servirà per determinar les necessitats hídriques que es requeriran al llarg de tota la campanya. Aquesta previsió inicial s’anirà ajustant mitjançant imatges de satèl·lit, que aportaran informació sobre el desenvolupament del cultiu a partir de la FAPAR (fracció de la radiació fotosintèticament activa absorbida).

Per a poder realitzar la predicció de les necessitats hídriques amb major precisió, es detalla un calendari on es marquen les dates on es produeixen els canvis més destacats en el cultiu, que serviran per ajustar el coeficient de cultiu (Kc) al màxim a la realitat.

Texto Justificado con Fuente, Tamaño y Color Específicos

Aquesta funció permet ajustar la evolució de la Kc a un cultiu o una varietat concreta, doncs les necessitats hídriques difereixen clarament entre una varietat primerenca i una de tardana, variant els períodes crítics per al desenvolupament del fruit, sortida de repòs hivernal, període de postcollita, etc. D’aquesta manera, es pot detallar el moment de floració, quallat, brotació, verolat, maduresa del fruit, inici i fi de la collita, inici i fi de la campanya de reg i caiguda de les fulles, de cadascun dels cultius.

Figura 1. Gràfic corresponent la evolució del vigor del cultiu i de la coberrta vegetal.

Texto Justificado con Fuente, Tamaño y Color Específicos

A banda, també es té en compte la presència de coberta i el seu vigor, tant sigui espontània com sembrada, donat que pot tenir certa influència en el balanç hídric (veure figura 1).

Figura 2. El gràfic mostra la desviació intencionada sobre el balanç hídric. 

Texto Justificado con Fuente, Tamaño y Color Específicos

Existeix també la possibilitat de modificar intencionadament el balanç hídric, mitjançant un multiplicador de les necessitats i augmentant per tant, la dosi de reg. Així com aquest multiplicador pot incrementar les necessitats hídriques, també pot reduir-les possibilitant l’aplicació d’estratègies de reg deficitari controlat o diferents cicles d’estrès (veure figura 2).

La propietat confort permet incrementar o disminuir les prescripcions de reg, ajustant-se al potencial hídric de planta, contingut normalitzat d’aigua en el sòl, tensió matricial o a l’índex d’estrès hídric del cultiu (veure figura 3). En el cas del confort ajustat a partir del contingut normalitzat d’aigua en el sòl, s’estableixen uns llindars màxims i mínims entre 0 i 1 (0=PMP i 1=CC) que, a partir de les sondes d’humitat ajustaran les prescripcions de reg. Conèixer la corba de retenció d’aigua en el sòl mitjançant l’aparell HYPROP, permet ajustar aquest interval de forma més acurada.

Figura 3. Gràfic que mostra el confort hídric.

Texto Justificado con Fuente, Tamaño y Color Específicos

Finalment, també s’inclou la opció d’establir un màxim i mínim de reg anual. Aquesta propietat permet ajustar el reg en un funció de la dotació d’aigua disponible, podent-se modificar al llarg de la campanya en cas que es produeixin restriccions de reg. De tal forma, es distribuirà l’aigua disponible de la millor forma possible (veure figura 4).

Figura 4. Gràfic que mostra el rang de reg acumulat anual.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *