Omet al contingut

DIGIREG

DIGIREG


Connexió a IrriDesk: descripció de l’escenari agronòmic

Descripción de la imagen

IrriDesk integra dades, processos i presa de decisions per elaborar les prescripcions de reg (quantitat d’aigua a aplicar) per a cadascun dels bessons digitals (digital twin) de les parcel·les objecte d’estudi.

Els bessons digitals consisteixen en realitzar una representació virtual de la parcel·la, recreant mitjançant simulació els principals processos i mantenint aquesta informació actualitzada permanentment mitjançant els sensors. D’aquesta forma, es pot obtenir una visió més completa de l’estratègia de reg al llarg de la campanya i millorar , entre altres, el seu maneig en dotacions limitades.

La plataforma IrriDesk permet interactuar directament amb els programadors de reg, pel que una vegada connectat i configurat, el sistema pot programar el reg de forma autònoma durant tota la campanya. Això permet descarregar al regant de tasques rutinàries però segueix sent recomanable que periòdicament el regant supervisi que la campanya es desenvolupa tal com esperava. Igualment, el funcionament autònom de IrriDesk no exclou que el regant pugui interactuar per modificar opcions tant amb IrriDesk com directament sobre el programador de reg.

Creació del bessó digital:

Per a cadascuna de les parcel·les, s’introdueix la informació corresponent a les característiques del sòl, el cultiu, el sistema de reg i s’ajusta configuració dels dispositius i sensors instal·lats:

  • Cultiu: profunditat radicular màxima, marc de plantació, orientació de les fileres respecte el Nord, dimensions del cultiu amb i sense fulles, porositat de la corona, identificar si hi ha malla per pedregades i si es tracta d’una plantació en creixement.
  • Sòl: classe textural, profunditat funcional del sòl, pendent, presència o no de coberta herbàcia i presència o no d’encoixinat. A partir de la classe textural el sistema assigna algunes propietats per defecte i si l’usuari en disposa de valors més acurats a partir d’analítiques, les pot entrar: taxa d’infiltració, contingut relatiu d’elements (argil·la, sorra i llims), % d’elements grossos, capacitat de camp, punt de marciment permanent, densitat aparent, % de matèria orgànica, coeficient Ks (conductivitat hidràulica).
  • Reg: mètode de reg (aspersió, degoteig o inundació) i coeficient d’uniformitat. Depenent del mètode apareixeran unes propietats diferents, que en el cas de degoters són: distància entre emissors, nº de mànegues per fila i distància entre elles, cabal de l’emissor, diàmetre mullat per l’emisso
  • Dispositius i sensors: es poden configurar els dispositius instal·lats a camp amb els que interactuarà IrriDesk. Hi ha dues menes de dispositius, els dataloggers que s’encarreguen d’enregistrar dades de sensors i enviar-les al núvol, i els programadors de reg, que controlaran els inicis i durades dels regs. IrriDesk s’encarregarà de descarregar automàticament les dades dels sensors diverses vegades al dia i una vegada al dia les analitzarà per decidir les programacions de reg i enviarà aquestes programacions al programador.

A banda dels sensors instal·lats a camp, també es pot obtenir informació de monitorització del cultiu a partir d’imatges de satèl·lit, que permetran quantificar la fracció de radiació interceptada d’aquest i la seva evolució al llarg de la campanya.

Els punts de monitoratge poden ser representatius d’una determinada zona, pel que es podran assignar a un o més sectors de reg depenent de cada cas.

Integrant la informació obtinguda de les fonts anteriorment esmentades, IrriDesk estableix unes prescripcions de reg per a cadascun dels escenaris.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *