Omet al contingut

DIGIREG

DIGIREG


Instal·lació del punt de monitoratge en pistatxer

A partir de la parcel·la objecte d’estudi, es proposen diferents ubicacions per a instal·lar els punts de monitoratge, pel que se seleccionen 2 punts amb característiques diferents per tal de registrar la màxima variabilitats dins de la finca. 

Figura 1. Data Logger instal·lat en la finca de pistatxer.

L’esquema a continuació mostra les principals característiques tècniques de la parcel·la, així com el marc de plantació, distància entre emissors, etc. El sistema de reg és soterrat (20 cm de profunditat) i amb doble línia de reg (a 1m de distància dels arbres). La separació entre emissors és de 0,6 m. 

Figura 2. Esquema de la parcel·la.

En el cas del pistatxer, cal tenir en compte que es tracta d’una plantació jove, pel que el diàmetre del tronc no és suficientment gran per a poder instal·lar-hi sensors tipus FloraPulse. Per tant, es segueix el mateix rigor que en la instal·lació de sondes d’humitat en cultiu de tomàquet i se substitueixen els sensors FloraPulse per sondes d’humitat, pel que el punt de monitoratge inclourà:

– 1 comptador d’aigua

– 5 sondes d’humitat

Figura 3. Esquema d’instal·lació de les sondes d’humitat.

En les imatges a continuació, es pot observar com s’ha realitzat la instal·lació de les sondes d’humitat. En la primera imatge, es pot apreciar la disposició dels 2 punts de monitoratge, un proper a l’arbre i l’altre entremig dels dos. La disposició dels punts de monitoratge, permet quantificar l’efecte del consum hídric de l’arbre comparant el contingut d’humitat en el sòl entre els dos punts. 

Mi Página Web

Figura 4. Imatges d’instal·lació de les sondes d’humitat i comptador d’aigua.

A banda, es recullen dos mostres de sòl inalterades per analitzar posteriorment amb HYPROP, un aparell que permet determinar la corba de retenció d’aigua del sòl i la seva conductivitat hidràulica. Aquests paràmetres seran útils per ajustar les prescripcions de reg mitjançant la plataforma IrriDesk. Les mostres s’obtenen amb un cilindre que permet extreure una mostra del sòl inalterada, pel que es conserva la seva estructura. A continuació es mostra el procés realitzat per a obtenir aquestes mostres:

Mi Página Web

Figura 5. Imatges d’extracció de mostres de sòl.

Primer de tot s’insereix el cilindre en el sòl a la profunditat desitjada i, amb l’ajuda d’una massa, es colpeja suaument fins que aquest queda inserit en el sòl. A continuació, s’extreu de forma que s’obté una mostra de sòl inalterada. Finalment, les mostres obtingudes s’avaluen al laboratori amb l’aparell esmentat anteriorment per sotmetre’s a anàlisi. En la segona imatge (corresponent al punt de monitoratge més proper a l’arbre), es pot observar la presència d’arrels i el seu desplaçament pròxim a la línia de reg. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *